In „Race,” a young boy discovers a new friend while exploring a country road. They engage in a playful race, finding joy in the simple act of running through the open fields. As they laugh and compete, they form a bond that transcends language or background, showcasing the power of friendship and the importance of interspecies connection.
In „Touch and Go,” five friends partake in a traditional ritual called „Berek” that symbolizes the strengthening of their sisterly bond. Through their heartfelt interactions and shared experiences, they learn to appreciate the value of friendship. The beauty of their connection lies in their unique individuality, proving that true happiness can be found in acceptance and understanding.
Lastly, in „Barrier,” a group of rebellious teenagers turn a street metal barrier into a symbol of youthful defiance. They challenge societal norms and restrictions, finding solace and freedom in their unity. As they break down barriers, they inspire others to embrace their individuality and pave a path towards inclusivity and diversity.
Throughout these three heartwarming short stories, the heroes – models from the Pinokio Models agency – bring these narratives to life, showcasing the natural beauty in all its forms. The common musical composition, composed by Dariusz Przybylski and performed by the Władysław Skoraczewski ARTOS Choir, adds a powerful emotional undertone to each tale, emphasizing the themes of community, empathy, and joy. 13 years after the composition was created, it gets new life in the form of remixes by Iwona Skwarek and Baasch.
Wojciech Tubaja’s visionary direction and Konrad Miklaszewski’s stunning cinematography create a visually captivating experience, further enhancing the messages of the films. Together, as a creative team, they champion diversity, inclusion, individuality, and rebelliousness, aiming to inspire and uplift audiences with their powerful stories of the need for relationships and human connection.

W „Wyścigu” młody chłopak odkrywa nowego przyjaciela podczas eksploracji wiejskiej drogi. Angażują się w zabawny wyścig, czerpiąc radość z prostego biegu przez otwarte pola. Śmiejąc się i rywalizując, tworzą więź wykraczającą poza język i pochodzenie, ukazując siłę przyjaźni i znaczenie więzi międzygatunkowych.
W „Berku” piątka przyjaciół bierze udział w tradycyjnej zabawie zwanej „Berek”, która symbolizuje wzmocnienie ich siostrzanej więzi. Poprzez serdeczne interakcje i wspólne doświadczenia uczą się doceniać wartość przyjaźni. Piękno ich związku leży w ich wyjątkowej indywidualności, co udowadnia, że prawdziwe szczęście można znaleźć w akceptacji i zrozumieniu.
Na koniec w „Barierce” grupa zbuntowanych nastolatków zamienia metalową barierkę uliczną w symbol młodzieńczego buntu. Rzucają wyzwanie normom i ograniczeniom społecznym, znajdując pocieszenie i wolność w swojej jedności. Przełamując bariery, inspirują innych do zaakceptowania swojej indywidualności i torowania ścieżki w kierunku inkluzywności i różnorodności.
W tych trzech chwytających za serce opowiadaniach bohaterowie – modelki z agencji Pinokio Models – ożywiają te narracje, ukazując naturalne piękno we wszystkich jego formach. Wspólna kompozycja muzyczna, skomponowana przez Dariusza Przybylskiego i wykonana przez Chór ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego, nadaje każdej opowieści mocny wydźwięk emocjonalny, podkreślając wątki wspólnoty, empatii i radości. Po 13 latach od powstania kompozycji, dostaje ona nowe życie w postaci z remiksów Iwony Skwarek i Baasch.
Wizja Wojciecha Tubaja i wspaniałe zdjęcia Konrada Miklaszewskiego tworzą urzekające wizualnie przeżycie, dodatkowo wzmacniające przesłanie filmów. Razem, jako zespół kreatywny, opowiadają się za różnorodnością, włączeniem, indywidualnością i buntowniczością, a ich celem jest inspirowanie i podnoszenie na duchu widzów swoimi mocnymi historiami o potrzebie relacji i więzi międzyludzkiej.

director Wojciech Tubaja
cinematography Konrad Miklaszewski
models Mateusz, Agnieszka, Igor, Maja, Marta, Zaza, Artur, Dominik, Jimi, Michał
hen Genowefa from Trojany
editor Michał Sikorski (Race), Aleksandra Kasprowicz (Barrier)
choreography Dominik Więcek, Iga Włodarczyk
make-up Aleksandra Kułak, Gabiela Łukawska
focus puller Esters Świętosławska
camera assistant Tutus Diakun, Kuzya Kuzniatsova
color correction Dominik Deras, Konrad Miklaszewski
photographer Karolina Golis
backstage videos Michał Sikorski
music
composer Dariusz Przybylski (Race)
remixes Iwona Skwarek (Touch and Go), Baasch (Barrier)
producer Martyna Fiebig

photos on the page Karolina Golis